Нормативна база

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text


2. Лист МОН від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз'яснення щодо застосування наказу МОН від 28.12.2019 № 1646

 https://ips.ligazakon.net/document/MUS33891


3. Лист МОН від 10.03.2021 № 1/9- 128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-neobhidnosti-provedennya-dodatkovih-profilaktichnih-zahodiv-v-seredovishi-ditej-ta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv


4. Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 «Про деякі питання реагування на випадку булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti


5. Методичні рекомендації, затверджені наказом МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із органами та службами

https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/


6. Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії боулінгу (цькування)

https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/


7. Лист МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

https://imzo.gov.ua/2020/07/23/lyst-mon-vid-20-07-2020-1-9-385-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2020-2021-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/


8. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.05.2022 № 1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні» https://cutt.ly/gKym6sK . 


9. Лист МОН від 24.08.2023 №1/12702-23 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-zakladah-osviti-u-20232024-navchalnomu-roci 


10 . Лист ДОН BKMP від 29.08.2023 Ne291 «До відома» https://docs.google.com/document/d/1XUUpFnXi_uSwYvfoc71awctVcnZzQiPU/edit?usp=sharing&ouid=116956199614381833855&rtpof=true&sd=true